Modern Myths - Popcultuur voor avonturiers
Algemene Voorwaarden landschap
Modern Myths Merchandise The Witcher

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2019

Gebruiksvoorwaarden ModernMyths.nl

Aan het gebruik van de website https://www.modernmyths.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door ModernMyths.nl te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Modern Myths schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1.              Gebruik van de website

 • 1.1 Op ModernMyths.nl kun je reacties en ervaringen plaatsen voor diverse producten, diensten en evenementen. Ook is het mogelijk om foto’s en ander beeldmateriaal te publiceren. Daarnaast kun je op de website informatie vinden over de producten, diensten en evenementen.
 • 1.2 Het gebruik van ModernMyths.nl is enkel toegestaan om niet-commercieel te communiceren en te discussiëren met andere gebruikers van de website.
 • 1.3 ModernMyths.nl is direct te gebruiken zonder account.

Artikel 2.              Publiceren van content

 • 2.1 Als je content (zoals een artikel, recensie, beeldmateriaal, of iets dergelijks) op de website wil publiceren, dien je dit eerst aan Modern Myths aan te leveren via het kanaal/e-mailadres zoals op de website vermeld. Vervolgens zal Modern Myths de content beoordelen. Het toesturen van content is geen garantie dat Modern Myths de content ook daadwerkelijk zal (laten) publiceren.
 • 2.2. Teksten en beeldmateriaal welke je publiceert of opslaat via de dienst is en blijft jouw eigendom (of dat van jouw toeleveranciers). Modern Myths heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, inclusief het publiceren van de teksten en het beeldmateriaal op social mediakanalen van Modern Myths. Modern Myths verkoopt de door jou gepubliceerde teksten en beeldmateriaal niet door en zal het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op de teksten en het beeldmateriaal, anders dan genoemd in deze gebruiksvoorwaarden, niet overdragen aan derden.
 • 2.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Modern Myths besluiten tot aanpassing of verwijdering van teksten of beeldmateriaal.
 • 2.4 Het is na plaatsing van teksten of beeldmateriaal niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen. Modern Myths behoudt zich het recht voor om jouw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

Artikel 3.           Gebruiksregels

 • 3.1 Het is verboden ModernMyths.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsmede het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden.
 • 3.2 Daarnaast is het verboden om op de website van Modern Myths:- onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  – informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  – informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten;
  – te communiceren met anderen voor commerciële doeleinden;
  – zonder toestemming van Modern Myths reclame te maken in berichten;
  – de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met deze ongewenste communicatie;
  – en verder al datgene te doen wat in strijd is met de gedragsregels voor internetgebruikers.
 • 3.3 Indien Modern Myths constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Modern Myths zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen, bijvoorbeeld door de content te verwijderen. Daarnaast is Modern Myths in deze gevallen gerechtigd om je de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.
 • 3.4 Indien naar het oordeel van Modern Myths hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Modern Myths of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, is Modern Myths gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • 3.5 Modern Myths is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • 3.6 Modern Myths kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Modern Myths van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.

Artikel 4.              Intellectueel eigendom

 • 4.1 De website van Modern Myths, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Modern Myths. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Modern Myths, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • 4.2 Indien je informatie stuurt naar Modern Myths, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 5.              Advertenties

 • 5.1 Om ModernMyths.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont Modern Myths advertenties op haar website.
 • 5.2 Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Modern Myths heeft het recht jouw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit constateert.

Artikel 6.              Aansprakelijkheid

 • 6.1 Bij het samenstellen van informatie op de website is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Modern Myths biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de op de website aangeboden informatie.
 • 6.2 Indien je van mening bent dat teksten of beeldmateriaal zonder toestemming van de maker zijn gepubliceerd, neem dan contact op met Modern Myths. Modern Myths zal altijd de juiste bronvermelding plaatsen, toestemming van de maker verkrijgen of, indien gewenst, de teksten of het beeldmateriaal van de website verwijderen.
 • 6.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid accepteert Modern Myths geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
 • 6.4 Modern Myths is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7.              Wijzigingen voorwaarden

 • 7.1 Modern Myths mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • 7.2 Modern Myths zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat je daar kennis van kunt nemen.
 • 7.3 Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8.              Overige bepalingen

 • 8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met ModernMyths.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Modern Myths gevestigd is.
 • 8.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling ‘schriftelijk’ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • 8.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 8.5 Modern Myths is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die ModernMyths.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Modern Myths – www.modernmyths.nl
E-mail: [email protected]

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking met ICTrecht